Kaside-i Bürde el-Kevakibü'd-Dürrriye fi Hayri'l-Beriyye