Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası

Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası

Tarihi, İctimai, Dini, Felsefi

Dârülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası “Tarihi, İctimai, Dini, Felsefi” dergi. İstanbul Dârülfünunu İlâhiyat Fakültesi tarafından 1925-1933 yılları arasında çıkarılmıştır. Toplamda 25 sayı neşredilmiştir. Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu ile Dârü’l-hilâfeti’l-Aliyye Medresesi kapatılıp yerine Haziran 1924’te Dârülfünun’da İlâhiyat Fakültesi kurulmuş, fakültenin idare heyetince bir yıl sonra derginin yayımına başlanmıştır. İlk sayısı Teşrînisâni (Kasım) 1925’te, son sayısı Şubat 1933’te çıkmıştır. Harf inkılâbına kadar Arap alfabesiyle on sayı (1-10), 1928’den sonra Latin alfabesiyle on beş sayı (11-25) çıkarılmıştır. Dönemin şartlarından doğan siyasî tartışmalara girmeden objektif bir yol takip edilmeye çalışılmıştır. Fakat yazarlar yine de dinî, tarihî, sosyal ve felsefî problemlere akademik ve ilmî bir yaklaşımla, dikkati çekmeyecek şekilde makalelerin içinde cevaplama eğiliminde olmuşlardır. Mehmed Ali (Ayni), İzmirli İsmail Hakkı, Mehmed Şerefeddin (Yaltkaya), Yusuf Ziya (Yörükan), Mehmed Emin (Erişirgil), Mehmed Şemseddin (Günaltay), Halil Nimetullah (Öztürk) ve Hilmi Ömer (Budda) başta olmak üzere Abdülkadir (İnan), Abdülbaki (Baykara), Halil Hâlid (Çerkes Şeyhîzâde), İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Kıvâmüddin (Burslan), Mehmed İzzet (Mete), Mustafa Şekip (Tunç), Necmeddin Sâdık (Sadak), Nûreddin (Selçuk) ve Zâkir Kādirî (Ugan) yazar kadrosunun başlıca isimleridir. Mösyö Dumézil, Durkheim, Frazer, Theodule Goumperte, F. Leroux, Lévy-Bruhl, T. Noldecke, Dominique Parodi, Theodore Ribot, William Ricwey, A. A. Semenow, Sir Thomas Arnold ve Yâkub Artin Paşa ve benzeri yabacı bilim insanlarının çalışmalarından yapılan tercümelere de mecmuada yer verilmiştir.

  • Dönem: 1925-1933
  • Kaç Sayı Çıktı: 25
  • Basım Yeri: İstanbul
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın