Mahfil

Mahfil

Dinî, ilmî, edebî, ictimaî ve şimdilik şehrî mecmua-i İslamiyyedir.

Mahfil, Zilkade 1338 - Ramazan 1344 (Temmuz 1920 - Mart 1926) tarihleri arasında altmış sekiz sayı yayımlan dinî, ilmî, edebî dergidir. Tâhirü’l-Mevlevî, Ferid Bey (1877-1951) ve Karahisarlı Ahmed Efendi tarafından kurulmuştur. Yazı işlerine ilaveten maddi yükümlülüklerinin de ekseriyeti şair, mutasavvıf, müderris, edebiyat tarihçisi, Mesnevi-han ve gazeteci Tâhirü’l-Mevlevî’nin tarafından ifa edilmiştir. Yazar kadrosu arasında Ferid (Kam), Aksekili Ahmed Hamdi, Suûdülmevlevî, İskilipli Mehmed Âtıf, Mehmed İzzet, Tokadîzâde Şekib, Şeyh Abdülbâki (Baykara), Muhiddin Râif (Yengin), Hüseyin Vassâf, Erkân-ı Harbiyye Kaymakamı Miralay Abdurrahman, Bergamalı Cevdet, Reşid Mazhar, Ahmed Remzi (Akyürek), Ödemişli M. Muammer, İhsan Mahvî ve Mazhar Osman yer almıştır. “Mevlevîmeşrep bir havanın kendini hissettirdiği Mahfil’de Tâhirü’l-Mevlevî o ayın dinî aktüalitesinden hareket ederek “Zebh-i İsmâil”, “Vakfe-i Arafât”, “Rebîülevvel ve Mevlid-i Şerîf”, “Şa‘bânü’l-muazzam, Leyle-i Berâe, Surre-i Hümâyun, Mahya, Yevm-i Şek”, “Ramazân-ı Şerîf ve Oruç”, “Bayram Namazı”, “Yeni Sene ve Hicrî Tarih”, “Muharrem ve Matem”, “Na’t-ı Şerîf” gibi başlıklar taşıyan şiirler ve dinî-kültürel hayata ilişkin yazılar yazmıştır. Ferit Kam’ın, Dârülfünun’da verdiği “âsâr-ı edebiyye tedkīkātı” derslerine ait notlarından “Vezn-i Arûz ile Arap Acem Edebiyatına Dair Bir İki Söz”, “Arap Romanları”, “Câhiliye Âsârından Birkaç Numûne”, “İran Edebiyatı” gibi bölümlerle “Edebiyyât-ı Sûfiyye” ve “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” gibi yazıları yayımlanmıştır.” Mahfil, az sayıdaki fasıla dışında 67. sayısına kadar düzenli yayımlanmıştır. Tâhirü’l-Mevlevî’nin Ankara İstiklâl Mahkemesi’nce tutuklu olarak yargılandığı üç ay boyunca yayımlanmamıştır. Beraatının ardından 68. sayı ile yayım hayatı son bulmuştur.

Dergi Hakkında Notlar:
Dağıtım yeri olarak (merkez-i tevzi‘i) Bâb-ı Âlî Caddesinde İttihad-ı Ticaret Kütüphânesi'nin adresi verilmektedir. Mecmuanın ilk cildi olan ilk 12 sayıda “Dinî, ilmî, edebî, içtimaî ve şimdilik şehrî mecmua-yı İslâmiyyedir.”serlevhası yer alır. 13. ve 31. sayılar da dahil 19 sayı boyunca “ilmî, edebî, içtimaî ve şimdilik şehrî mecmuadır.” şeklinde yazılır. 32-36. sayılar arasındaki 5 sayıda “dinî, ilmî, edebî, içtimaî ve şimdilik şehrî mecmuadır.”şeklinde yer alan serlevha 37. ve 38. sayılarda “İslâmî” ibaresi eklenerek kullanılır. Birlikte ve aynı tarihte yayımlanan 32-33. sayılarla 61. sayı da dahil olmak üzere toplam 29 sayı boyunca “dinî” ifadesi serlevhaya yeniden eklenir. 62. sayıdan 68. sayıya kadarki 7 sayı boyunca “dinî” ifadesi çıkarılıyor ve kullanılmıyor. 68. ve son sayıda ise Arapça bir kelime olan “şehrî” kelimesi yerine Türkçe bir kelime olan “aylık” kelimesi kullanılıyor. Dergi, Matbaa-i Osmaniyye, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası'nda basılmıştır.
  • Dönem: 1920-1926
  • Kaç Sayı Çıktı: 68
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Tahirü'l-Mevlevi (Tahir Olgun)
  • Başyazar: Tahirü'l-Mevlevi (Tahir Olgun)
  • Yazı İşleri Müdürü: Tahirü'l-Mevlevi (Tahir Olgun)
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın