Ahmet Hamdi Akseki » Yazar Profili

Ahmet Hamdi Akseki

1887 - 1951
Ahmet Hamdi Akseki, Güzelsu'da hicri 1302 (1887) yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mahmud Efendi, annesi ise Hatice Hanımdır. Kuran'ı Kerim'i babasından öğrenen Akseki, Mecidiye Medresesi'nde okumuştur. Ödemiş'teki din ilimleri tahsil ettikten sonra İstanbul'a gelmiş ve Fatih'te öğrenimine devam etmiştir. Darülfünun Ulumi aliye-i Diniye'yi, Darülhilafetil Aliye'yi, Medresetül Mütehassısîn'i birincilikle tamamlamıştır.
Akseki, hocası İsmail Hakkı Bey'in aracılılığı ve rehberliği neticesinde Heybeliada Mekteb-i Bahriye-i Şâhane Akaid-i Dini'ye muallimliğine tayin edilmiştir. Daha sonrasında burada okuttuğu dersler, "Dini Dersler" adı ile üç cilt olarak Sebilürreşad Kütüphanesi tarafından bastırılmıştır. Heybeliada'daki görevine ek olarak Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Şerifi Kürsi şeyhliğine tayin olunan Akseki, İstanbul'daki medreselerde müderrislik yapmıştır. Umur-u Şeriyye ve Evkaf Vekaleti Tedrisat Umum Müdürlüğü görevinde iken medreselerin müfredat programlarını ıslah etmiştir.
1924 yılında Diyanet işleri Başkanlığı Müşavere Heyeti Âzâlığına getirildmiştir. 1939 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edilmiştir. Ahmet Hamdi Akseki, M. Şerafeddin Yaltkaya'nın vefatından sonra Diyanet İşleri Başkanı olmuştur. Akseki, 9 Ocak 1951'de görevi başındayken vefat etmiştir.
Sebilürreşad, Selamet, Mahfil, Yeşilay, İslam-Türk Ansiklopedisi gibi mecmualarda muharrirlik yapmıştır.

Yazıları (300)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın