Kemal Edib Kürkçüoğlu » Yazar Profili

Kemal Edib Kürkçüoğlu

1902 - 1977
1902 Urfa doğumlu olan Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun nesebi Abdülkadir Geylani’ye dayanmaktadır. İlköğrenimini İstanbul’da Menbaulirfan Mektebinden tamamlayan Kürkçüoğlu, sonrasında Urfa Rüşdiyesinde ve İstanbul'da Vefa Sultânîsinde okumuştur. 1924’te İstanbul Dârülmuallimîn-i Âliyesinden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.
Devlet kurumlarından aldığı eğitimini dışında özel dersler vasıtasıyla Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğrenmiş ve ayrıca dinî ilimler dersleri almıştır.
Maarif Vekaletinde öğretmenlik, müfettişlik vazifelerinde bulunan Kürkçüoğlu, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde öğretim görevlisi olmuştur; paleografi, tasavvuf tarihi ve İslam’ın dinî esaslarına dair dersler vermiştir. Konya Yüksek İslam Enstitüsünde de bir müddet görev alan Kürkçüoğlu, 1965’te Amerikan hükümetinin daveti üzerine meslekî incelemeler gerçekleştirmek için Amerika’yı ziyaret etmiştir. 1968’de yaş haddinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğinden emekliye ayrılmıştır. 1966-1972 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde de görev alan Kemal Edip, 1977 yılında vefat etmiştir ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir.
Lise yıllarından itibaren şiir yazan Kürkçüoğlu, “Ra’dî” mahlasıyla kaside, gazel, rubâî, kıtalar ve hece vezniyle de şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinin hepsi neşredilmemiş, bir kısmı Kürkçüoğlu’nun yakınlarında mahfuz kalmıştır.
Fikrî yazılarını daha çok İslam dini ve medeniyetiyle Türk kültürüne yapılan suçlamalara cevap vermek maksadıyla kaleme alan Kürkçüoğlu'nun özellikle orta öğretime din dersleri konulması hususunda ciddi çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Bir taraftan da konferansçı kimliğiyle ön plana çıkan Kemal Edip Bey'in bazı eserleri konuşmalarının kitap hâline getirilmesinden oluşmuştur. Ankara Radyosu'ndan yayımlanan dinî konuşmaları, hem Türk nesrinde hem dinî konuları anlatmada gelenekten faydalanarak yeni bir din dili tesis etme gayesinde olmuştur.
Daha ziyade Türk edebiyatıyla dinî ve millî konularda yoğunlaşan Kürkçüoğlu'nun yazıları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Türk Dili Belleten Tarih Vesikaları, Ülkü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, İslâm'ın Nuru, İslâm Mecmuası, İslâm Medeniyeti, Özleyiş, Selâmet, Amaç, Tohum gibi süreli yayınlarda ve Tasvir gazetesinde çıkmıştır.

Yazıları (51)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın