Aka Gündüz » Yazar Profili

Aka Gündüz

1885 - 1958
Hikâye, romancı, şair ve gazeteci Aka Gündüz, 1885 yılında Selanik'e bağlı bir dağ köyünde doğmuştur. Asıl adı Enis Avni'dir. Önceleri Enis Avni, sonraları ise, Aka Gündüz adıyla eserler vermiştir.
İlk tahsilini Serez'de İncili Mektebi’nde ve Selanik'teki Şemsi Hoca Mektebi’nde tamamlamıştır. Bir müddet Selanik Askeri Rüştiyesine devam ettiyse de 1896 Yunan Harbi esnasında Eğrikapı Rüştiyesine nakledilmiştir. Daha sonra İstanbul'a gelerek Mekteb-i Sultanisinin idadi kısmı, Edirne Askeri İdadisi ve Kuleli Askeri İdadisinde okumuştur. Hastalığı sebebiyle harbiyenin ikinci sınıfından ayrılmıştır. Paris'e giderek bir müddet Güzel Sanatlar Okulu ve Hukuk Fakültesine devam etse de hiç muvaffak olamadan üç yıl sonra İstanbul’a geri dönmüştür. 1910 yılına gelindiğinde Selanik'e sürgün edilmiştir. Adana gerçekleşen Ermeni olayları üzerine oraya tayin olunan Bahriye Nazırı Cemal Paşanın maiyetinde on dört ay Vilayet Meclisi İdare Başkatibi görevinde bulunmuştur.
Aka Gündüz, 31 Mart Vakası üzerine gönüllü yazıldığı Hareket Ordusuyla İstanbul'a gelmiştir. Milli Mücadele yıllarında ise işgal kuvvetleri tarafından Malta'ya sürülen Gündüz, Ankara Hükumetinin teşebbüsüyle yurda dönmüştür. Cumhuriyetten sonra 1932-1946 yılları arasında milletvekili seçilmiştir.
1920 yılında Alay Dergisini çıkarmıştır. Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde çıkan yazılarıyla dikkati çeken yazar, sade dil görüşüne bağlı olup Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.
Eserlerinde millet sevgisinin neticesi olarak geniş halk zümreleri ile bunların ızdırapları işlenmiştir. Cümleleri ateşli ve kısadır. Eserleri hayat tecrübesini verir. Yetmişe yakın eseri vardır.
1958 yılının Kasım ayında Ankara’da vefat etmiştir.

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın