Derviş Vahdetî » Yazar Profili

Derviş Vahdetî

1869 - 1909
Derviş Vahdeti Kıbrıslı, yoksul bir ailenin çocuğu olarak 1869 yılında dünyaya geldi. Nizami bir dinî eğitim görmedi. Yirmili yaşlarında Nakşibendi tarikatına mensup oldu. Bir dönem İstanbul’da yaşadıktan sonra Kıbrıs’a geri döndü. Bu süreçte İngilizce lisanını öğrendi ve Kıbrıs’ta bu minvalde on beş yıl boyunca memuriyetlerde bulundu.
1902’e gelindiğinde tekrar İstanbul’a geldi. Dahiliye Nazırı Memduh Paşa’nın desteğiyle İskân-ı Muhacirin komisyonunda yer aldı. Kendisi hakkında yazılmış bir jurnal sebebiyle üç yılı aşkın süre Diyarbakır’a sürgün edildi. II. Meşrutiyet’le birlikte serbest bırakıldı ve Kıbrıs’a döndü. İstanbul’a tekrar bir sermaye ile dönüş yaptı ve Volkan serlevhalı gazeteyi yayımlamaya başladı. Kaleme aldığı yazılarıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne ve desteklediği hükümete yüksek sesli bir muhalefette bulundu ve Kamil Paşa, Prens Sabahattin gibi görece liberal politik isimlere yakın durdu.
6 Şubat 1909’da İttihad-ı Muhamedi Cemiyeti’ni tesis etti. Volkan gazetesi işbu cemiyetin yayın organı olarak faaliyet gösterdi. Gazetenin tirajının 8.000 rakamına ulaştığı söylenmektedir. O dönemde Büyük Britanya idaresinde olan Kıbrıs’tan gelmesi ve 31 Mart Vakası’na iştiraki dolayısıyla “mürteci” yahut “İngiliz ajanı” lafızlarıyla sık sık anımsanan Derviş Vahdetî’nin yukarıda bahsedilen yayın politikası tarih yazımında ekseriyetle geri planda kalmıştır.
11 Aralık 1908 ile 20 Nisan 1909 tarihleri arasında günlük olarak yayımlanan gazete, toplamda 110 sayı neşredilmiştir. 31 Mart İsyanı’nın bastırılmasının akabinde Divan-ı Harp’te Derviş Vahdeti suçlu bulunmuş ve idam edilmiştir (19 Temmuz 1909). Said Nursi 13 Nisan 1909 tarihine kadar gazete bünyesinde yazılar kaleme almış fakat sonrasında Vahdetî’nin üslubuna tenkitte bulunmuştur. Görülen davada da beraat etmiştir.

Yazıları (97)

Tüm Yazılarını Görüntülemek İçin Tıklayın

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın