Niyet Ettik Mana-i Harfi İle Mana-i İsmiye Nazar Etmeye