İtalya-Devlet-i Aliyye Muharebesi: Alem-i Medeniyete Müracaat