Beyânülhak

Beyânülhak

Dinî, edebî, siyasî, fennî haftalık gazetedir.

İkinci Meşrutiyetin ilanının ardından 22 Eylül 1908 tarihinde yayım hayatına başlayan Beyânülhak, 22 Ekim 1912’ye kadar belli aralıklarla toplam 182 sayı olarak yayımlamıştır. Bazı istisnalar dışında dergi her haftanın pazartesi günü neşredilmiştir. Derginin önde gelen isimleri arasında Mustafa Sabri Efendi, Şehri Ahmet Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır (Küçük Hamdi), Hüseyin Hâzım gibi dönemin önemli ilim adamları öne çıkmaktadır. Derginin yazar kadrosu çoğunlukla müderris, muallim, din adamları ve medrese talebelerinden oluşmuştur. Yine 1908 yılında kurulmuş olan Cemiyet-i İlmiyye-i İslamiye’nin banileri tarafından neşredilen dergi, II. Abdülhamid’e muhalif bir çizgide olmuş, ilk başlarda İttihat ve Terakki Cemiyeti ile yakınlık içinde olan dergi daha sonra temkinli hareket ederek muhalif bir çizgiye kaymıştır. Vakıf ve dergi genellikle siyasî, dinî ve ilmî bir cemiyet olarak adlandırılırken İttihat ve Terakki ile ayrılış süreciyle birlikte tenkit edici bir üslup içerisinde olmuştur. Dergide, ulema ve medrese içerisinde ıslahat mevzuu sıklıkla yazı konusu olmuştur. Bu doğrultuda İttihat ve Terakki Fırkası’nın iktidarıyla birlikte ulema ve dönemin islamcıları ile yaşanan ihtilaf içerisinde Beyânülhak, ilmî ve fikrî açıdan bıraktığı zengin yazı mirasının yanında Elmalılı Hamdi Yazır'ın bu dönemde öne çıkan siyasetçi ve yazar kimliği özelinde olduğu gibi parlamenter, siyasi ve sosyal hayat içerisinde ve 31 Mart Vakası örneğinde olaylarda Türk siyasi tarihi açısından mühim bir yere sahiptir.

Dergi Hakkında Notlar:
Pazartesi günleri neşrolunur. Derginin tüm sayılarında, ikinci sayfadaki başlığın altında "Ve mâ aleynâ illâl belâgul mubîn" ayet-i kerimesi yer almaktadır. İmtiyaz sahibi 1-43. sayılarında Şehrî Ahmed Efendi, 44-182. sayılarında ise Mustafa Asım'dır. Mesul müdürü 1-24. sayılarında Mehmed Fatin Efendi, 26-43. sayılarında Mimarzade Mehmed Ali, 44-182. sayılarında da Kilisli Münir'dir. Dergi belli aralıklarla farklı matbaalar tarafından basılmıştır. Dergiyi basan matbaalar şunlardır: Mahmud Bey Matbaası, Bekir Efendi Matbaası, Ahmed Saki Bey Matbaası, Tanin Matbaası, Şirket-i Tabiye, Osmanlı Mesiyyet-i İktisadiyye Matbaası, Tavsi-i Tabaet Matbaası. Derginin sayfa sayıları ilk üç sayıda kendi içinde verilmiştir. İlk üç sayı her seferinde 1. sayfadan başlamaktadır. 4. sayıdan itibaren bir önceki derginin son sayısından devam ederek sayfa numarası verilmiştir.
  • Dönem: 1908-1912
  • Kaç Sayı Çıktı: 182
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Şehrî Ahmed Ramiz Efendi, Mustafa Asım
  • Başyazar: Mustafa Sabri
  • Yazı İşleri Müdürü: Mehmed Fatin Efendi, Mimarzade Mehmed Ali, Kilisli Münir
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın