Cerîde-i Sûfiyye

Cerîde-i Sûfiyye

Tasavvufi, Dini, Siyasi, Ahlaki, Edebi, Türk Ceride-i İslamiyesidir.

Cerîde-i Sûfiyye, II. Meşrutiyetin ilanından sonra yayımlanan dinî-tasavvufî mecmuadır. Cumhuriyet’in ilanından evvel yayımlanan tasavvuf ağırlıklı dergilerin en uzun ömürlüsü olan Cerîde-i Sûfiyye 6 Mart 1325’te (19 Mart 1909) haftalık olarak yayım hayatına başlamış, 49. sayıdan (3 Haziran 1329/16 Haziran 1913) itibaren iki haftada bir yayımlanmış, 133. sayıdan sonra (22 Kasım 1334/22 Kasım 1918) tekrar haftalık yayım periyoduna dönmüştür. Dergi 1 Eylül 1335 (1 Eylül 1919) tarihine kadar 161 sayı çıkabilmiştir. Derginin başlığında önceleri “Rehber-i şerîat-ı Muhammediyye, kefîl-i hukuk-i Osmâniyye, hâdim-i millet-i İslâmiyye” yer almaktayken sonraki sayılarda bunun yerine “Tasavvufî, dinî, siyasî, ahlâkî, edebî Türk cerîde-i İslâmiyyesi’dir” ibaresi konulmuş, 108-119. sayılarda “Organe Turc Panislamique” ifadesi ilâve edilmiştir. 29-31 Temmuz 1330 (11-13 Ağustos 1914) tarihlerinde “Cerîde-i Sûfiyye’nin yevmî ve siyasî nüshasıdır” başlığıyla günlük gazete şeklinde yayımlanan dergi tasavvuf başta olmak üzere dinî, ahlâkî, edebî konulara yer vermiştir. Cerîde-i Sûfiyye’nin Sebîlürreşâd, Beyânülhak gibi dinî dergilerden ayrıldığı en önemli nokta tarikat meselelerine geniş yer vermiş olmasıdır. Tarikat ve tasavvuf dünyasının seviyesini olumsuz yönde etkileyen “beşik şeyhliği”nin mahzurları üzerinde duran derginin başlatıp da sonuçlandıramadığı en önemli mesele tekke şeyhlerine yönelttiği sualler ve problemler olmuştur. Bu plan dâhilinde her şeyh poştnişini olduğu tekkenin tarihini yazıp gönderecek, Cerîde-i Sûfiyye de bu bilgileri işleyip yayımlamak amacındaydı. Eski Nâfia nâzırı Hulûsi’nin “İslâmiyet’te Sosyalizm Var mı?”, Abdülbâki Efendi’nin “Âlem-i İslâm’da Kadınlar” gibi değişik mevzularda döneme nispetle farklı konulara yer verimiştir. “Şuûnat” ve “Siyasî” başlığını taşıyan sütunlarda iç ve dış siyasî olaylarla ilgili değerlendirme yazılarına yer verilmiştir.

  • Dönem: 1909-1919
  • Kaç Sayı Çıktı: 161
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Sahibi: Hasan Kazım
  • Başyazar: Mustafa Fevzi
  • Yazı İşleri Müdürü: Hasan Kazım
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın